Captains Breakfast: Het perspectief van hybride werken – de resultaten

Succesvol Captains Breakfast: bevindingen en conclusies

Woensdagochtend 10 maart 2021 schoven 30 captains van gerenommeerde bedrijven en organisaties uit Friesland/Leeuwarden aan bij de ontbijttafel van Werk Slim, Reis Slim (WSRS). Samen spraken ze over het thema ‘Het perspectief van hybride werken’. Dit is niet alleen in deze Coronatijd voor veel bedrijven en instellingen een gegeven, maar ook daarna. Elkaar inspireren, leren van elkaars ervaringen en samen nadenken over woon-werkverkeer en thuiswerken in de toekomst vormde de basis van het programma. Maar ook onderwerpen als mobiliteitsontwikkelingen, de vernieuwing in de wetgeving rond CO2-normering en fiscale wijzigingen in de reiskosten stonden op de agenda. WSRS behandelde deze actuele onderwerpen met gedeputeerde Avine Fokkens van, Provincie Fryslân, wethouder Friso Douwstra van Gemeente Leeuwarden, mobiliteitsexpert Jos Hollestelle van Syndesmo, programmaregisseur Martin Dijkstra van WSRS en anderen.

Friso Douwstra: ”Het was een ochtend met veel nieuwe kennis over de corona-impact op ons werken en onze mobiliteit, nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen we de toekomst van onze mobiliteit duurzaam en slim houden en de goede ervaringen met het thuiswerken behouden. Blij te zien dat zoveel werkgevers deze bijeenkomst bijwoonden en actief meededen en nadachten over de toekomst van het werken, woon-werkverkeer en werk-werkverkeer. Het was zeer waardevol. Er komt dan ook beslist een vervolg op.”

Ervaringen uitwisselen en leren van elkaar

Corona heeft een enorme verschuiving veroorzaakt in de manier waarop we werken en reizen, met voordelen en nadelen. Veel bedrijven zijn daarom op zoek naar handvatten voor het maken en doorvoeren van nieuw (thuis)werk- en mobiliteitsbeleid, want thuiswerken houdt niet op na corona. Ze willen graag antwoord op verschillende vragen. Hoe kunnen we de goede ervaringen behouden en de nadelen ombuigen naar kansen? Hoe organiseer je de omzetting van kantoorwerken naar hybride werken, wat komt daarbij kijken en wat betekent dat voor medewerkers en leidinggevenden? Hoe creëer je samenhang en hoe stimuleer je sociale interactie? Maak je afspraken en welke regelingen tref je? Door tijdens deze bijeenkomst ervaringen uit te wisselen en ideeën te bespreken konden organisaties elkaar inspireren en attenderen op belangrijke zaken.

Gedeputeerde Avine Fokkens: ”Juist in deze tijd van corona heeft thuiswerken een belangrijke impuls gekregen. We hebben gemerkt dat thuiswerken beter mogelijk is dan vooraf gedacht. Voor de toekomst zien we een combinatie van thuiswerken en op kantoor werken voor ons, waarbij we wel oog moeten blijven houden voor het sociale aspect.”

Maatwerk-aanpak

Programmaregisseur Martin Dijkstra van WSRS: “Er is geen one-size-fits-all aanpak. Per bedrijf zijn er specifieke zaken om rekening mee te houden. Voor een productiebedrijf als FrieslandCampina en een zorginstelling als MCL werkt het heel anders dan voor een financiële instelling als Achmea of een overheidsinstelling als Gemeente Leeuwarden. Wel is er een duidelijk rode draad naar voren gekomen. Terug naar het oude normaal is bij geen van de deelnemers sprake. Wel vraagt thuiswerken en op-het-werk-werken meer balans en aandacht voor spreiding. Dit vraagt om een maatwerk-aanpak per bedrijf. Energie-management was een term die ook veel tot de verbeelding sprak. Medewerkers energiek houden, zowel in het werk als fysiek en mentaal.”

Nieuwe normen voor thuiswerken en mobiliteit

Bedrijven zijn volop bezig met nieuw beleid maar zijn nog wel zoekende en kunnen elkaars ervaring goed gebruiken om de eigen maatregelen aan te vullen. Een groot deel van de bedrijven houdt rekening met 2 tot 3 dagen thuiswerken als norm na corona. Dat vertaalt zich in experimenten op het gebied van minder kantoorruimte en ander parkeerbeleid. Hoe ga je straks om met minder kantoorruimte om elkaar te ontmoeten. Hoe kun je samenwerken, door bijvoorbeeld kantoorruimte aan elkaar beschikbaar te stellen.  WSRS kan daarbij ondersteunen door een aantal richtlijnen te benoemen en een programma op te stellen met een aantal belangrijke items. ”Laten we dat samen trekken en elkaar helpen”, aldus Bouwe de Boer van Freonen fan FossylFrij Fryslân. Naast het inzetten van goede stimuleringsregelingen is vooral ook energiemanagement van medewerkers nodig. Dat kan door online goed te communiceren over de eigen organisatie, door ruimte te maken om ook even ‘af te koppelen’, scheiding tussen werk en privé helder te houden en goed te volgen hoe medewerkers zich fysiek en mentaal voelen. Bedrijven als Achmea en de Provincie gaan hun kantoren anders inrichten; meer gericht op ontmoeten, samen-werken en het sociale aspect.

Inspirerende voorbeelden van ervaringsdeskundigen

Meer inspirerende voorbeelden passeerden de revue. Bijvoorbeeld van Alliander, Hamilton Bright en gemeente Leeuwarden; alle drie in de running voor de Thuiswerkgever van het Jaar Award 2020. Jos Hollestelle presenteerde een praktische case van de ANWB: ”Door te differentiëren in reiskosten en het thuiswerken, en fietsgebruik en OV hoger te vergoeden dan de auto, gaat er een sterk stimulerende werking uit om kritisch te kijken de noodzaak en manier van reizen.”

Niet alleen  hybride werken, ook hybride reizen

Wanneer we weer vaker naar het werk reizen, gaan we niet alleen  hybride werken, maar ook hybride reizen. Vervanging van de auto voor de fiets voor een deel of de gehele rit. Weer gebruik maken van het OV, maar ook van deelfietsen en deelauto’s. Gespreid reizen over de dag en over de dagen in de week. Spreiden over locaties of gebruik maken van zogenoemde derde werkplekken, naast thuis en op kantoor. Bij de deelnemers aan de captainsbijeenkomst blijkt dat zij hier werk van maken. Dit biedt een belangrijke basis en een grote impuls om het positieve effect van corona op  mobiliteit vast te houden.

Programma van de ochtend:

8.00 uur Welkom  – gespreksleider Frans Scheepens
8.05 uur Koers Werk Slim, Reis Slim  – Friso Douwstra, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Leeuwarden en voorzitter Werk Slim, Reis Slim
8.10 uur Aanleiding en urgentie – Normering en reiskosten – Martin Dijkstra, programmaregisseur Werk Slim, Reis Slim en Samenwerking Noord-Nederland Slim en Groen Onderweg
8.20 uur Ontwikkeling mobiliteit 2020 – Jos Hollestelle mobiliteitsexpert
8.25 uur Bestendigen werk- en reisgedrag – Jos Hollestelle
8.35 uur Friesland brede mobiliteitsplannen en inleiding perspectief hybryde werken –  Avine Fokkens, gedeputeerde provincie Fryslân
8.40 uur Het perspectief van Hybride werken – interactief door Frans Scheepens
9.00 uur Plenair: terugkoppeling sessies Het perspectief van Hybride werken
9.10 uur Presentatie Best Practice Hybride werken
9.25 uur Afsluiting door Frans Scheepens